II Các vua

I.        Vương quốc phân chia 1:1-17:41

A.     Triều đại thứ ba của vương quốc miền Bắc 1:1-9:37

1.      Triều đại vua A-cha-xia của Israel 1:1-18

2.      Chuyển giao chức vụ từ Ê-Li cho Ê-li-sê 2:1-25

3.      Sứ mạng của Ê-li-sê 3:1-8:15

4.      Vua Giô-ram và A-cha-xia tại Giu-đa 8:16-29

5.      Sự xức dầu cho Giê-hu và cuộc thảm sát gia đình A-háp 9:1-37

B.     Triều đại thứ tư của vương quốc miền Bắc 10:1-15:12

1.      Vua Giê Hu cai trị nước Israel 10:1-36

2.      Nữ hoàng A-tha-li và Giô Ách vua nước Giu Đa 11:1-12:21

3.      Vua Giô-a-cha và Giô Ách vua nước Israel 13:1-25

4.      Vua A-ma-xia nước Giu Đa 14:1-22

5.      Vua Giê-rô-bô-am II nước Israel 14:23-29

6.      Vua A-xa-ria nước Giu Đa 15:1-7

7.      Vua Xa-cha-ri nước Israel 15:8-12

C.     Sự suy tàn và sụp đổ của vương quốc Israel 15:13-17:41

1.      Các vị vua Sa-lum, Mê-na-hem, Phê-ca-hia và Phê-ca nước Israel 15:13-31

2.      Vua Giô-tham và A-cha nước Giu Đa 15:32-16:20

3.      Vua Ô-sê và sự sụp đổ của vương quốc miền Bắc 17:1-23

4.      Phục hồi dân số tại Sa-ma-ri 17:24-41

 

 

II.     Vương quốc miền Nam đơn độc 18:1-25:30

A.     Triều đại Ê-xê-chia 18:1-20:21

B.     Triều đại Ma-na-se và A-môn 21:1-26

C.     Triều đại Giô-si-a 22:1-23:30

D.     Những vị vua sau cùng và sự sụp đổ của Jerusalem 23:31-25:21

1.      Vua Giô-a-cha và việc ông bị giam cầm 23:31-34

2.      Vua Giê-hô-gia-kim 23:35-24:7

3.      Vua Giê-hô-gia-kin và việc ông bị giam cầm 24:8-16

4.      Vua Xê-đê-kia 24:17-20

5.      Sự sụp đổ của Jerusalem và sự lưu đày của vương quốc Giu Đa 25:1-21

E.      Hai phụ lục lịch sử 25:22-30

1.      Ghê-đa-lia làm thống đốc xứ Giu Đa 25:22-28

2.      Giê-hô-gia-kin được tha khỏi tù tại Ba-by-lôn 25:27-30  

   

   

 

Các bài khác :: Ê-xơ-tê
:: Nê-hê-mi
:: E-xơ-ra
:: II Sử ký
:: I Sử ký

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi