I Sử ký

I.        Gia phả các chi phái 1:1-9:44

·        Gia phả những tộc trưởng 1:1-54

·        Gia phả của Giu Đa 2:1-4:23

·        Gia phả của Si-mê-ôn 4:24-43

·        Gia phả của Ru-bên 5:1-10

·        Gia phả của Gát 5:11-17

·        Trận chiến với dân Ha-rít 5:18-22

·        Gia phả của phân nửa chi phái Ma-na-se 5:23-26

·        Gia phả của chi phái Lê-vi 6:1-81

·        Gia phả của chi phái Y-sa-ca 7:1-5

·        Gia phả của chi phái Bên-gia-min 7:6-12

·        Gia phả của chi phái Nép-ta-li 7:13

·        Gia phả của chi phái Ma-na-se 7:14-19

·        Gia phả của chi phái Ép-ra-im 7:20-29

·        Gia phả của chi phái A-se 7:30-40

·        Gia phả của chi phái Bên-gia-min 8:1-40

·        Những người sinh sống tại Jerusalem 9:1-34

·        Gia phả của Sau-lơ 9:35-44

 

II.     Vương triều của Đa-vít 10:1-22:1

·        Vua Sau-lơ qua đời 10:1-14

·        Đa-vít đăng quang làm vua 11:1-12:40

·        Di chuyển hòm Giao-ước 13:1-14

·        Thành tựu dưới đời vua Đa-vít 14:1-17

·        Nơi đặt hòm Giao-ước 15:1-16:43

·        Giao ước của Đức Chúa Trời với vua Đa-vít 17:1-27

·        Những cuộc chiến ngoài nước của Đa-vít 18:1-20:8

·        Tổng điều tra dân số và hậu quả của nó 21:1-22:1

·        Sửa soạn cho người kế vị 22:2-29:30

1.      Đa-vít sửa soạn xây cất đền thờ 22:2-19

2.      Đa-vít chuẩn bị những nhân vật tôn giáo và chính trị 23:1-27:34

3.      Đa-vít tổ chức hội nghị lớn 28:1-29:22

4.      Sự kế vị của vua Sa-lô-môn 29:23-30

Các bài khác :: Ê-xơ-tê
:: Nê-hê-mi
:: E-xơ-ra
:: II Sử ký
:: II Các vua

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi