Ê-xơ-tê

 

                                    Ê XƠ TÊ VÀ MẠC ĐÔ CHÊ


Phần giới thiệu:

            Cuộc sống không luôn luôn thể hiện ra như chúng ta mong muốn nó phải có. Có phải như thế không? Có hai sự kiện mà hết thảy chúng ta đều phải học biết:
Đó là: (1) cuộc sống không công bằng; (2) có khi con người sẽ trở nên tàn nhẫn.

            Tôi dám chắc Hoàng hậu Vả-Thi đã nghĩ rằng cuộc sống không công bằng. Khi chúng ta nhìn vào những gì bà đã làm (hoặc không chịu làm) và nhìn thấy mọi điều đã xảy đến cho bà, chúng ta sẽ có khuynh hướng cùng nhất trí với bà. Ở đây, chúng ta thấy bà đã từ chối không tỏ ra phép lịch sự của mình cho một số đàn ông đang say sưa nhìn thấy. Đây là một việc vinh dự để làm, nhưng nó buộc bà phải trả giá đắt. Bà đã trả một giá cho quyết định đó.

            Chúng ta cũng cần phải hiểu rằng đôi khi chúng ta chọn làm theo việc đúng đắn hay việc vinh dự, nó cũng có thể làm cho chúng ta phải trả giá trong đời nầy nữa! Chúng ta thấy câu chuyện ấy đã lặp đi lặp lại trong Kinh Thánh.
Ê-li đã làm những gì là đúng đắn trên Núi Cạt-mên với các tiên tri Ba-anh rồi kết thúc trong cuộc chạy trốn Giê-sa-bên liền ngay sau đó, nhưng Đức Chúa Trời cứ thúc đẩy ông phải tiếp tục công việc. Giô-sép đã làm những gì là đúng đắn rồi kết thúc ở trong ngục tù, nhưng ông không thôi làm phải. Ê-tiên đã làm những gì là phải lẽ trong việc rao giảng Tin Lành, nhưng lại kết thúc trong việc bị ném đá cho đến chết. Cũng có trường hợp của Cứu Chúa chúng ta nữa – là Đức Chúa Jêsus Christ! Chúng ta có thể thuật lại cho nhiều người khác biết, nhưng chúng ta đã có mặt ở đây suốt đêm. Chúng ta có thể chọn làm theo những việc đúng đắn hay việc vinh dự và nó có thể khiến cho chúng ta phải buồn đau trong cuộc sống nầy. Nói như thế nghĩa là chúng ta thôi không làm phải nữa, có phải không? Tuyệt đối không! Như Mục sư Bob Jones, Sr. thường nói: “Hãy làm phải, vì đó là việc đúng đắn phải làm”. Chúng ta thấy rõ Vả-Thi cũng học biết phần kia trong hai phần của cuộc sống: đôi khi người ta sống rất tàn nhẫn. Ở đây, bà đã ra sức gìn giữ đức hạnh và danh tiếng của mình và bà đã bị truất phế. Thay vì là câu chuyện “từ cái giẻ rách đến chỗ giàu có”, thuộc về bà là câu chuyện từ chỗ “giàu có xuống tận cùng của những miếng giẻ rách”. Thêm vào với hai sự thực nầy, thật là khôn ngoan khi nhớ đến tư tưởng nầy: Không một điều gì sẽ đánh bại được các chương trình của Đức Chúa Trời. Châm ngôn 21.1: “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn”. Tất cả các biến cố diễn ra đều nằm trong chương trình mà Đức Chúa Trời đang tể trị. Đức Chúa Trời vẫn hành động hôm nay, Ngài đang thực thi chính sự việc ấy trong đời sống của chúng ta, và trong khi chúng ta không luôn luôn nhìn thấy hay công nhận Ngài, tuy nhiên Ngài đang hiện hữu ở đó, sử dụng những hành động và quyết định của chúng ta để đạt cho kỳ được ý muốn của Ngài, thậm chí khi những hành động ấy được lập ra mà chẳng màng đến Ngài.
Đâu là ý chỉ của Đức Chúa Trời? Rất đơn giãn, hành động ấy đem lại cho Ngài sự vinh hiển. Chương trình đời đời của Đức Chúa Trời luôn luôn là khiến chính mình Ngài trở thành trung tâm chú ý, cả ở trên trời và trên đất. Đức Chúa Trời sẽ tiếp lấy sự vinh hiển.
Trong những thời kỳ quá khứ, Ngài đã hành động qua tuyển dân Israel để có sự vinh hiển ấy, và ngày nay Ngài hành động qua các Hội Thánh Tân Ước của Ngài, sử dụng dân sự Ngài giống như bạn và tôi để làm đẹp lòng Ngài và làm vinh hiển cho danh của Ngài.
Giờ đây, hãy hiểu rằng khi mục đích chính của Đức Chúa Trời không hề thay đổi, có nhiều cách khác nhau mà mục đích ấy sẽ đạt được. Trong chương nầy, chúng ta thấy một số bài học nổi bật về sự bảo hộ và sự thành tựu của ý chỉ Đức Chúa Trời.


I. CON NGƯỜI KHÔNG LÀM MỌI VIỆC THEO ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI! (các câu 1-4)

            Ê-sai 55.8-9: "Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu". Chúng ta thấy chương trình tốt nhứt con người đề ra là thay thế hoàng hậu.
Tôi dám chắc họ tin rằng đây là chương trình của họ, nhưng Đức Chúa Trời đã có chương trình riêng của Ngài. Nhưng, như chúng ta đã nói trước, Châm ngôn 21.1: “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn”.


II. ĐỨC CHÚA TRỜI CỨ TIẾN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CỦA NGÀI (câu 5-7)
           
A. Mạc-đô-chê là một người Do thái làm việc trong cung điện Vua (câu 5)

B. Mạc-đô-chê và Êxơtê đã có mặt ở đó bởi chương trình của Chúa (câu 6)

C. Mạc-đô-chê là một người rất đáng mến (câu 7)

Từ “bảo dưỡng” có nghĩa là nuôi nấng. Ông đã chịu trách nhiệm về một đứa trẻ không phải là con ruột của mình. Ông là cậu của Ê-xơ-tê, nhưng đã nuôi dạy nàng giống như thể nàng là con gái ruột của ông vậy.


III. ĐỨC CHÚA TRỜI THỰC HIỆN Ý CHỈ CỦA NGÀI QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA CON NGƯỜI (câu 8-20)

            Chúa sử dụng chương trình của con người để làm tròn ý định của Ngài thậm chí chẳng có ai trong số người nầy biết tương lai đang có gì cho người Do thái.

  1. Chúng ta thấy sự lộng lẫy của Êxơtê (các câu 8-9)
  2. Chúng ta thấy bí quyết của Êxơtê (các câu 10-11; 20)
  3. Chúng ta thấy cách chưng diện của Êxơtê (câu 12)
  4. Chúng ta thấy tính đơn sơ của Êxơtê (các câu 13-15)

      Nàng có thể xin bất cứ điều chi nàng mong muốn, nhưng nàng chẳng đòi chi khác hơn những gì đã được định cho mình.

  1. Chúng ta thấy Êxơtê trong địa vị nổi bật (các câu 15b-19)


IV. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐẶT CÁC TÔI TỚ NGÀI VÀO ĐÚNG CHỖ ĐÚNG THÌ    (câu 21-23)

A. Âm mưu (câu 21)

B. Sự ngăn ngừa (câu 22)

C. Tra hạch (câu 23)


Phần kết luận:

Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê cả hai đều là trọng tâm của câu chuyện mà chúng ta thấy trong sách nầy. Cả hai đều có những đức tính chắc chắn khiến cho họ được Đức Chúa Trời đại dụng. Cả hai đều được đặt để bằng một phương thức để họ đạt được những việc lớn, và Cả hai đều được phước nhiều hơn là họ mơ tưởng nữa. Đâu là các đức tính đó?
- Tình cảm: Tình cảm của Mạc-đô-chê dành cho Ê-xơ-tê khiến ông phải đem nàng về nhà rồi nuôi dạy nàng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tình cảm của Ê-xơ-tê dành cho Mạc-đô-chê khiến nàng luôn vâng phục đối với Mạc-đô-chê.

- Khôn ngoan: Sự khôn ngoan của Mạc-đô-chê đã tự minh chứng trong lời khuyên của ông dành cho Ê-xơ-tê đừng tỏ ra lai lịch của nàng. Sự khôn ngoan của Ê-xơ-tê được chứng minh trong việc nàng nghe theo Mạc-đô-chê.

- Tính đơn sơ: Tính đơn sơ của Mạc-đô-chê được thấy có trong phương thức ông nuôi dạy Ê-xơ-tê. Tính đơn sơ của Ê-xơ-tê được tỏ ra trong những sự lựa chọn của nàng trước mặt nhà vua.                                                                                                               

- Can đãm: Ê-xơ-tê đã chứng tỏ lòng can đãm khi nàng vượt qua tiến trình trở thành hoàng hậu trong khi giữ lấy lai lịch và phẩm giá của mình. Và trong những câu kết thúc, cả hai người đều chứng tỏ lòng can đãm qua việc tỏ ra âm mưu của hai người kia muốn ám sát nhà vua. Chúng ta sẽ thấy về sau họ còn can đãm hơn khi có cần trong vai trò của họ.
            Nhưng lẽ thật chính, ấy là CHẲNG CÓ GÌ sẽ đánh bại được các chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời!

 

BỐ CUỘC:

I.   Phế truất hoàng hậu và tìm một hoàng hậu mới 1:1-2:23

A.     Đại tiệc của Hoàng đế 1:1-9

B.     Hoàng hậu Vả Thi không bằng lòng ra mắt trước các đại thần 1:10-12

C.     Hoàng hậu Vả Thi bị phế truất 1:13-22

D.     Việc tìm một hoàng hậu mới 2:1-4

E.      Ê-xơ-tê được tiếp nhận làm hoàng hậu 2:5-18

F.      Mạc-đô-chê phát hiện được âm mưu phản vua 2:19-23

 

II.     Mưu đồ huỷ diệt dân Do Thái tại xứ Ba Tư của Ha-man 3:1-7:10

A.     Lòng căm thù của Ha-man đối với Mạc-đô-chê 3:1-6

B.     Sắc luật của Ha-man tiêu diệt dân Giu Đa 3:7-15

C.     Lời nhắc nhở của Mạc-đô-chê nói với Ê-xơ-tê 4:1-17

D.     Hai bửa tiệc của Ê-xơ-tê 5:1-7:10

1.      Bửa tiệc thứ nhất 5:1-8

2.      Mưu toan giết Mạc-đô-chê 5:9-14

3.      Mạc-đô-chê được thưởng và Ha-man bị sỉ nhục 6:1-14

4.      Bửa tiệc thứ hai và Ha-man bị treo lên mộc hình 7:1-10

 

III.   Sự giải cứu người Giu Đa 8:1-9:32

A.     Sự đảo lộn chức vụ hoàng gia 8:1-14

B.     Sự vui mừng trong vòng người Do Thái 8:15-17

C.     Hai ngày giải cứu 9:1-17

D.     Đại lễ Phu-rim 9:18-32

 

IV.  Mạc-đô-chê trở thành vị quan cao nhất 10:1-3

    

 

 

 

 

 

Các bài khác :: Nê-hê-mi
:: E-xơ-ra
:: II Sử ký
:: I Sử ký
:: II Các vua

Liên hệ

Hội Thánh Baptist Công Bình 380/383 Phạm văn Hai P.5 Q. TB. TPHCM (ĐT: 38454061) Giờ nhóm CN: Sáng 8 giờ Chiều 6 giờ 30. Quản nhiệm Hội Thánh MS. Nguyễn Quốc Thịnh. ĐT: 38454061. Chủ nhiệm Mục vụ: MS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐTDĐ 0938615997Câu gốc hôm nay

"Bấy giờ các ngươi sẽ xướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng vầng đá của Israel." Ê-sai 30:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» gửi email cho chúng tôi » xem thêm các hình ảnh khác » gửi câu hỏi cho chúng tôi